Pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže „VYHRAJTE LYŽAŘSKOU DOVOLENOU V REGIONU PYHRN-PRIEL!”
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „VYHRAJTE LYŽAŘSKOU DOVOLENOU V REGIONU PYHRN-PRIEL!”  („soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedená ve zkráceném znění na propagačních materiálech určených spotřebitelům, kteří mají zájem se soutěže zúčastnit. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze písemnou formou.

Organizátoři soutěže

Organizátorem soutěže je společnost: ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321, Zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10224, (dále „organizátor“).  
Spoluorganizátorem soutěže je společnost:  Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, Bahnhofstraße 2, A-4580 Windischgarsten, Rakousko,

IČ: FN216132t, Zaps. u Landesgericht Steyr, (dále jen „spoluorganizátor“). 

Termín a místo konání soutěže  

Soutěž probíhá od od 1. 11. 2021 (od 00:00) do 30. 12. 2021 (do 23:59) včetně, na území České republiky.

Účast v soutěži a vyhodnocení

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Do soutěže o zimní pobyt v 3* hotelu s polopenzí budou zařazeni všichni účastníci, kteří splní tyto podmínky:

 1. nakoupí za minimální částku 1500 Kč v ALPINE PRO prodejnách či e-shopu www.alpinepro.cz v České republice,
 2. vyplní soutěžní registrační formulář, včetně odpovědi na tipovací otázku na soutěžním webu www.zazijtetosnami.cz
 3. vyjádří souhlas s účastí v soutěži za podmínek stanovených v těchto pravidlech, a to způsobem pod soutěžním formulářem uvedeným, a to nejpozději do 23:59 hod. dne 30.12.2021.

Výhercem se stane zákazník, který splní všechny podmínky soutěže a jehož odpověď na tipovací otázku bude přesná nebo nejblíže realitě.
V případě stejného tipu bude datum vyplnění formuláře rozhodující při konečném určení výherců. Ze soutěže budou vyřazeny osoby, jejichž jméno a kontaktní údaje se ve formuláři objeví opakovaně či budou nepravdivé. Případná duplicita údajů či jejich nepravost povede k vyřazení soutěžícího. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s jejími pravidly či dobrými mravy nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být Pořadatelem kdykoli ze soutěže vyloučeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá Organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Výhra v soutěži

1x lyžařský pobyt, ubytování pro 2 osoby na 4 dny / 3 noci v 3* hotelu s polopenzí a včetně dvou skipasů v alpském regionu Pyhrn-Priel.

Čerpání pobytu je možné v zimní sezoně 2021/22 , nejpozději do 30.11. 2022. Termín pobytu bude upřesněn mezi výhercem a poskytovatelem pobytu, na vyžádání a v závislosti na dostupnosti kapacit partnerských hotelů (kromě vánočních a novoročních prázdnin a rakouských svátků).
V případě, že se organizátorům soutěže nepodaří zkontaktovat výherce do 21 kalendářních dnů ode dne oznámení o výhře, nebo si v tomto termínu výhru z jakýchkoliv důvodů nepřevezme, organizátoři určí nového výherce, který se umístil jako nejbližší v pořadí.

Všeobecné podmínky, práva a povinnosti

Soutěžící odesláním registračního formuláře potvrzuje, že si tato pravidla předtím důkladně přečetl a že s nimi bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Organizátoři soutěže neodpovídají za případnou poštovní či jinou dopravu výher či zpráv, reklamace na výhry se nevztahují. Organizátoři soutěže vypořádají případné uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže, jsou oprávněni bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla či soutěž pozastavit, odvolat, zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Výhru nelze vymáhat právní cestou ani vyplatit alternativně v hotovosti nebo vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SOUTĚŽE A POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ: 

Soutěžící účastí v soutěži poskytuje společnostem organizátorů soutěže (dále jen „Správce“) a společnosti ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321, (dále jen „Zpracovatel“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, později ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“, později „Nařízení EU“ ), zpracovali tyto osobní údaje: jméno a příjmení, věk ; poštovní adresa; e-mailová adresa; (dále jen „údaje“). Soutěžící souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže do databáze soutěže výhradně za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry. 
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátoři soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, neúplné adresy (název obce), příp. podobizny, pro komerční účely ve všech komunikačních médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátorů soutěže, v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry. Účastník uděluje organizátorům tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.
Soutěžící bere na vědomí, že podle platného Zákona o ochraně osobních údajů má právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci jaké osobní údaje byli zpracovány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátory soutěže na e-mailové adrese: marketing@alpinepro.cz, případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracování údajů probíhá ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR).

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DALŠÍ MARKETINGOVÉ ÚČELY A POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ:

 1. Tímto uděluji společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, Bahnhofstraße 2, A-4580 Windischgarsten, Rakousko, 
  IČ: FN216132t, Zaps. u Landesgericht Steyr
  , (dále jen „Správce“) a společnosti ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321, (dále jen „Zpracovatel“),,  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, později ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“, později „Nařízení EU“ ), svůj výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: 
  jméno a příjmení; poštovní adresa; e-mailová adresa, telefon;  (dále jen „údaje“)
 2. Poskytnuté údaje jsou zpracovány za účelem: 
  zařazení do databáze správce pro další marketingové účely, tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách, soutěžích a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;
 3. Doba zpracování osobních údajů:
  Poskytnuté údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně tří let.
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.
  Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním žádosti na kontaktní údaje společnosti správce dat Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, Bahnhofstraße 2, A-4580 Windischgarsten, Rakousko, IČ: FN216132t, nebo elektronicky zasláním emailu na: info@topof.at
  nebo zpracovatele dat ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321, nebo elektronicky zasláním emailu na: marketing@alpinepro.cz.
 5. Zpracování údajů je prováděno Správcem, údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně další třetí subjekty, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů, později Nařízení EU, v platném znění;
 6. Poučení Subjektu údajů (tj. poskytovatele údajů):
  Správce tímto v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů, později Nařízení EU, v platném znění, informuje, že:
  • osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu
  • osobní údaje Subjektu údajů nebudou předávány do zahraničí mimo členské státy EU
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, omezení zpracování, nebo vznést námitku proti zpracování
  • Subjekt údajů má v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na Správce a požadovat vysvětlení případně odstranění pochybení, nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Podrobné informace o zpracování osobních údajů společností ALPINE PRO, a. s. jsou k nahlédnutí na webu https://www.alpinepro.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

Tato pravidla jsou k dispozici na www.alpinepro.cz  , zároveň jsou uložena v písemné podobě u organizátorů soutěže.